English Svenska

Mark och anläggning

Affärsområden Mark och anläggning

Knappt en tredjedel av jordens yta utgörs av landområden. Bebyggelse, vägar, anläggningar och annan exploatering på den fasta marken är förutsättningar för mänsklighetens överlevnad. I ett bredare synsätt ingår även naturresurserna i marken; jordmån, mineral, vatten, flora och fauna. Det samhälle och den välfärd vi har bygger till stora delar på nyttjandet av markens naturresurser.

Men marken vi har till förfogande är en ändlig resurs. Exploatering innebär att naturvärden tas i anspråk för olika ändamål. Miljöfrämmande ämnen tillförs.


Om människans krav skall kunna tillgodoses på ett hållbart sätt är det av avgörande betydelse att användningen av marken och markresurserna görs effektivare och mer ändamålsenlig. Vatten och Samhällstekniks unika kompetens möjliggör fysisk planering, utredningsarbete och projektering i en integrerad process för att främja en långsiktigt god hushållning med markområden.

»Affärsområden »Mark och anläggning

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra