English Svenska

Prövning enligt miljöbalken och miljökonsekvensbeskrivningar

För miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd enligt Miljöbalken. I miljötillståndet ställs villkor om bl.a. verksamhetens omfattning, utsläppens storlek och erforderliga skyddsåtgärder. En väsentlig del i arbetet med att ställa samman en tillståndsansökan är att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas en objektiv beskrivning och bedömning av den samlade verksamhetens miljöpåverkan inklusive skyddsåtgärder för att minimera densamma.


Vatten och Samhällsteknik har en lång och djupgående erfarenhet av att medverka i tillståndsärenden och MKB-uppdrag. De branscher som vi främst har arbetat med i detta sammanhang är flygplatser, avfallsdeponier (se även verksamhetsområdet Avfallshantering) och verkstadsindustrier.

»Affärsområden »Miljöskydd »Miljökonsekvensbeskrivningar

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra