English Svenska

Avfallshantering

Affärsområden Avfallshantering

Under senare år har stora förändringar skett inom avfallsområdet. Avfall som tidigare endast ansågs som ett problem börjar mer att betraktas som en resurs. Deponering var tidigare den dominerande lösningen för att bli av med avfallet. Numera dominerar energiåtervinning, återvinning och återanvändning. EU:s avfallshierarki samt de nationella miljömål som berör avfall är övergripande målsättningar för avfallshanteringen.

Vi tillhandahåller tjänster inom hela det område som berör avfallshanteringen från upprättandet av kommunala avfallsplaner och vidare till driften av diverse anläggningar.

När det gäller tillståndsansökningar enligt miljöbalken och planering av anläggningar arbetar vi bl a med återvinningsstationer, återvinningscentraler samt olika insamlingsalternativ vidare till anläggningar för behandling, mellanlagring och deponering. När det gäller enskilda anläggningar finns krav på egenkontroll och detta innebär upprättandet av drift- och skötselinstruktioner samt kontrollprogram. För avfallshantering finns en omfattande lagstiftning som vi har god kännedom om och vi har även ett nära samarbete med jurister inom området.

»Affärsområden »Avfallshantering

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra