English Svenska

Landskapsanalyser, grönstrukturplaner och gestaltningsprogram

Landskapsanalyser
Landskapsanalyser är ett viktigt verktyg för att kunna ge en helhetssyn vid planering av storskaliga förändringar i landskapet. Landskapsanalyser ligger ofta till grund för kommuners översiktliga planering och för exempelvis större infrastrukturprojekt, expandering av samhällen eller etablering av vindkraftverk.


Referensprojekt:

- Borområdet, Värnamo kommun
- Kustområdet, Torsås kommun


Grönstrukturplaner
Grönstrukturplaner fungerar som underlag för utvecklingen av gröna värden både vid fysisk planering och i utvecklingen av stadens grönområden och parker. I en grönstrukturplan belyses bl a biologiska och rekreativa aspekter samt tillgången av gröna områden för barn och äldre. Grönstrukturplaner anger även förslag till riktlinjer för planering och byggande samt mål för vilka kvaliteter som bör eftersträvas för stadens gröna miljöer.

Gestaltningsprogram
Gestaltningsprogram kan fungera som del av en detaljplan och utgöra underlag för utformningen av yttre miljöer. Syftet är att skapa förutsättningar för en kontinuitet och helhet i ett områdes estetiska utformning. I ett gestaltningsprogram kan bl.a. anges riktlinjer för husens utseende, volym och placering samt hur grönska, markbeläggning och andra detaljer bör utformas.

»Affärsområden »Samhällsplanering »Grönstrukturplaner

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra