English Svenska

Miljöbedömningar / miljökonsekvensbeskrivningar

Affärsområden Samhällsplanering Miljöbedömningar, miljökonsekvensbeskrivningar

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas för detaljplaner som innebär en påtaglig miljöpåverkan enligt miljöbalkens 6 kap. Syftet är att integrera miljöaspekter i planeringsprocessen för att på så sätt främja utvecklingen av ett hållbart samhälle.


Referensprojekt:

- MKB till Lessebo översiktsplan
- Färjestadens hamn, Mörbylånga kommun
- Vägga varvsområde, Karlshamns kommun
- Stockholmsberget, Oskarshamn kommun

En MKB är inte rättsligt bindande varför skadeförebyggande åtgärder bör regleras med bindande bestämmelser i detaljplanen. Vilka miljö-, hälso- och hushållningsaspekter behandlas beror på planens syfte och vad som utlöst behovet av miljöbedömningen.

»Affärsområden »Samhällsplanering »Miljöbedömningar, miljökonsekvensbeskrivningar

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra