English Svenska

Program-/planutredningar, områdesbestämmelser och detaljplaner

Program-/planutredningar
Enligt Plan- och bygglagen ska planprocessen vid ett normalt planförfarande påbörjas med planprogram om det inte är uppenbart onödigt. Syftet är att i ett tidigt skede belysa aktuella planeringsfrågor, vilket kan underlätta planarbetet om det är en komplicerad detaljplan som berör många frågor. Program- och planutredningar ska vara vägledande för kommande detaljplaner men har ingen rättsligt bindande verkan.


Referensprojekt :

- Kvarteret Flodhästen, Kalmar kommun
- Förlösa stationssamhälle, Kalmar kommun
- Hästnära boende, Hanåsa, Högsby kommun
- Djursvik, Torsås kommun


Områdesbestämmelser
Områdesbestämmelser kan användas som ett alternativ till detaljplaner om endast enstaka frågor ska regleras och om planen inte medför betydande miljöpåverkan. Områdesbestämmelser är juridiskt bindande och kan exempelvis upprättas i syfte att bevara värdefulla bebyggelsemiljöer.


Referensprojekt :

- Områdesbestämmelser för Drageryd, Högsby kommun


Detaljplaner
Detaljplaner upprättas inför större förändringar av mark- och vattenanvändningen eller för att reglera utformningen av bebyggelsemiljön på en viss plats. Då en detaljplan vunnit laga kraft säkerställs möjligheten att använda och bebygga sin mark i överensstämmelse med planen. En detaljplan gäller tills dess att den ändras eller upphävs.


Referensprojekt :

- Solbergs Udde, Västerviks kommun
- Rockneby 3:5, Drag, Kalmar kommun
- Färjestadens hamn, Mörbylånga kommun
- Påbonäs stugområde, Torsås kommun

»Affärsområden »Samhällsplanering »Områdesbestämmelser

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra