English Svenska

Översiktsplaner och fördjupning / tematiska tillägg till översiktsplaner

Affärsområden Samhällsplanering Översiktsplaner och fördjupning

Översiktsplaner
Enligt Plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som redovisar kommunens visioner. Syftet är att ge stöd och vägledning vid framtida kommunala beslut avseende användningen av mark- och vattenområden. En översiktsplan ska vara aktuell och därför uppdateras regelbundet.Referensprojekt:

- Översiktsplan Högby kommun
- Översiktsplan - vatten, Mönsterås kommun

Fördjupning och tematiska tillägg till översiktsplaner
I en fördjupad översiktsplan undersöks begränsade områden i kommunen som exempelvis tätorter, stadsdelar, kustområden eller verksamhetsområden. Genom tematiska tillägg till en översiktsplan kan man belysa en särskild fråga i hela eller delar av kommunen, t ex vindkraft. En fördjupad översiktsplan eller ett tematiskt tillägg avses fungera som ett komplement till den kommunomfattande översiktsplanen.

Referensprojekt:

- Vindbruksplan för Skövde kommun
- Fördjupad översiktsplan för Stora Frö
- Vindbruksplan för Högsby kommun
- Vindbruksplan för Ronneby kommun

»Affärsområden »Samhällsplanering »Översiktsplaner och fördjupning

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra