English Svenska

Vattenhushållning

Affärsområden Vattenhushållning

Vatten är vår mest vitala naturresurs men dess kretslopp är komplicerat, människan både påverkar och påverkas av vattnet. Vattnet är till nytta i många olika sammanhang som en naturresurs till kultur, miljö och biologi samt som råvaruresurs för dricksvattenförsörjning, bevattning och vattenkraft. I Sverige har vi generellt en mycket god kvalitet på våra vatten och kan dricka vårt kranvatten. Trots det finns det finns det vissa problem som vi behöver ta tag i för att skydda och fördela våra vattenresurser. Klimatförändringar kan leda till att vissa områden i högre grad drabbas av torka och andra områden drabbas av fler och större översvämningar.

Vi anser att det gäller att se vatten som en resurs som kan utvecklas under vissa förutsättningar, i detta sammanhang är vattenplanering ett nyckelord.


Vi tillhandahåller tjänster inom hela området som berör vattenhushållning från översiktsplanering av vattenresurser, riskvärderingar och vattenskydd, hydrologiska utredningar, vatten- och avloppsutredningar samt projektering. Dagvattenhantering samt rening av dag- och lakvatten i våtmarker är ett av våra stora områden. Små vattenkraftverk är en intressant möjlighet i dag då man söker förnyelsebara energikällor, även där kan vi hjälpa till från en första bedömning till färdigt tillstånd. I många fall behöver vattenverksamhet prövas enligt miljöbalken, vi har stor erfarenhet av sådana tillståndsansökningar.

»Affärsområden »Vattenhushållning

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra