English Svenska

Vattenskydd/föreskrifter och Vattenföroreningar/vattenvård

Affärsområden Vattenhushållning Vattenskydd/skyddsföreskrifter

Ett viktigt verktyg för att säkerställa en vattentillgång som används eller kan komma att användas för vattenförsörjning är att fastställa vattenskyddsområden med föreskrifter som begränsar vad man får göra inom området. Idag finns det många vattentäkter som saknar fastställda skyddsområden eller som har otillräckliga, föråldrade skyddsområden och skyddsföreskrifter som inte ger ett relevant skydd av vattentäkten. För att ytterligare konkretisera skyddet bör skyddsområden följas av åtgärds- och beredskapsplaner.

Från miljömålet Grundvatten av god kvalitet framgår bla:
”Grundvattenförande geologiska formationer av vikt för nuvarande och framtida vattenförsörjning skall senast år 2010 ha ett långsiktigt skydd mot exploatering som begränsar användningen av vattnet”

Från miljömålet Sjöar och vattendrag framgår bl a:
”Senast år 2009 skall vattenförsörjningsplaner med vattenskyddsområden och skyddsbestämmelser ha

upprättats för alla allmänna och större enskilda ytvattentäkter. Med större ytvattentäkter avses ytvatten som nyttjas för vattenförsörjning till fler än 50 personer eller distribuerar mer än 10 m³ per dygn i genomsnitt.”

Vi hjälper er att se över era vattentillgångar och förbättra skyddet av dessa.

För en bra vattenvård behövs i regel åtgärder för att minska utsläpp av föroreningar och åtgärder i sjöar och vattendrag. Som underlag för detta behövs sammanställning av olika typer av inventeringar och underlagsdata. Utifrån dessa kan åtgärdsbehovet analysera bland annat avseende behov och intressekonflikter. Målsättning, strategi och konkreta förslag till åtgärder är viktiga instrument för att jobba mot ett gemensamt mål om en bättre vattenkvalitet. Vi hjälper er gärna med detta.

»Affärsområden »Vattenhushållning »Vattenskydd/skyddsföreskrifter

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra