English Svenska

Dagvatten, VA-utredningar och Våtmarker

Överbelastade ledningsnät, förorenat dagvatten rinner ut i Östersjön, översvämmade källare är exempel på olika problem som dagvatten kan medföra. Dagvattenproblematiken är ofta en följd av exploatering med stor andel hårdgjorda ytor och där man förlitat sig på att dagvattnet alltid går att leda undan. Under senare år ställer fler och fler kommuner krav på lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) vid nyexploateringar. Vi ser att lokalt omhändertagande av dagvatten kan göras utifrån flera önskemål såsom utjämning av flöden, lokal behandling (rening) och som resurs för att skapa estetiskt tilltalande lösningar.

Enligt EG:s ramdirektiv för vatten ska vattenförekomster uppnå god status 2015 och statusen får inte försämras. Enskilda avlopp står för en betydande andel av de övergödande ämnen som tillförs våra vattendrag och kuster. Det är inte ovanligt att de enskilda VA-anläggningarna har brister i sin funktion. Fyra av de 16 nationella miljömålen är av speciellt intresse för (enskilda) avlopp och i viss mån vattenförsörjningen: ”Ingen övergödning”, ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”, ”Grundvatten av god kvalitet” samt ”God bebyggd miljö”.

Numera ställs höga reduktionskrav på enskilda avloppsutsläpp.
För att uppfylla kraven/målen behöver åtgärder göras. Omvandlingsområden saknar ofta väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning. Bland annat i samband med planläggning av sådana områden bör VA-utredningar utföras för att t ex utreda lämpligaste VA-lösning, enskild, gemensam eller kommunal anslutning. VA-systemen ska klara grundläggande tekniska funktioner med beaktandet av miljöhänsyn och kostnader. De ska även vara utvecklingsbara för att möta framtida behov. Vi kan t ex utföra strategiska utredningar som innefattar teknik, miljö och ekonomi.

Ett område vi särskilt vill framhålla är konstruktion av våtmarker (naturnära reningsmetoder). Vi har under mer än 20 år varit engagerade för utvecklingen av våtmarkstekniken, vilken idag allmänt tillämpas för rening av dagvatten, lakvatten, vattendrag samt efterpolering av avloppsvatten.

»Affärsområden »Vattenhushållning »Dagvatten

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra