English Svenska

Inriktningen på vår verksamhetMiljöbalken och Plan- och bygglagen

Miljöbalken och Plan- och bygglagen är styrande för arbetet i alla våra projekt. Det kan vara en tillståndsprövning/ planläggning som skall ske enligt den ena eller båda lagarna. Men även andra projekt skall på ett eller annat sätt vara förenliga med såväl dessa övergripande lagar som annan följdlagstiftning.
Vatten och Samhällsteknik ser en utmaning i att arbeta med erforderligt underlag samt i samarbete med specialiserade jurister lägga upp strategier för hanteringen av projekt och planer.
I enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten finns nu miiljökvalitetsnormer beslutade för i princip alla vattenresurser. Sådana MKN och tillhörande åtgärdsprogram får ingripande betydelse för all planering och exploatering/verksamhet.

»Affärsområden

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra