English Svenska

Små vattenkraftverk

Affärsområden Vattenhushållning Små vattenkraftverk

I Sverige som har gott om vattendrag med strömmande vatten, var det framförallt vattenkraften som kom att tas i anspråk när det gällde att mala säd och såga virke. I det gamla bondesamhället nyttjades vattenkraften flitigt, många rester av anläggningarna återfinns utmed våra vattendrag. Vattenkraften utgjorde dessutom skälet till uppkomsten av många brukssamhällen under 1800-1900-talen.

Vattenkraften är förnybar och ger nästan inga utsläpp till miljön. Däremot blir den lokala miljön påverkad när man bygger kraftverk, dammar och regleringsmagasin. I dag stimuleras användandet av förnyelsebara energikällor, möjlighet till ökad vattenkraftproduktion kan finnas genom att utnyttja och restaurera fall som finns, ökad fallhöjd genom indämning av fallsträckor i befintliga kraftverk, återuppta driften i nedlagda verk och nya aggregat i befintliga verk.

I de flesta fall krävs då byggande av fiskvägar. Vi på Vatten och Samhällsteknik kan hjälpa er att se över vilka möjligheter det finns för vattenkraftproduktion samt vilka miljökonsekvenser den får. All vattenverksamhet skall prövas enligt miljöbalken. I tillståndansökan skall det bland annat finnas uppgifter om vattenflöden, inom vilka nivåer regleringen ska ske, påverkan av dämning, påverkan av flora och fauna, översvämningsrisker m.m.

”I mitten av 1950-talet fanns i Sverige cirka 4 000 små vattenkraftverk med effekt under 1,5 MW. I dag är drygt 1 500 av dem i drift och de producerar totalt 1,7 TWh per år, ungefär dubbelt så mycket som Sveriges vindkraftverk (850 GWh år 2004). Nedlagda småkraftverk, möjliga att renovera och sätta i drift, skulle kunna producera ytterligare 2,5 TWh Småkraftverkens Riksförening” enligt ABB’s hemsida

»Affärsområden »Vattenhushållning »Små vattenkraftverk

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra