English Svenska

Undersökningsborrningar, grundvattenmodellering

Affärsområden Vattenhushållning Undersökningsborrningar

Markundersökningar inklusive undersökningsborrning samt kompletterande provpumpningar behövs för att få en god bild av vattenresursen samt dess vattenkvalitet. Resultaten från undersökningsborrningarna utnyttjas även i fortsatt arbete med grundvattenmodellering.

Inom Vatten- och Samhällsteknik har vi långvarig erfarenhet av kvalificerad undersökning av mark- och grundvatten. Ett av våra specialområden är att utföra geohydrologiska undersökningar i isälvsavlagringar för bl a grundvattenprospektering. För fältarbeten har vi en specialutrustad borrbandvagn Geotech 604D.

Grundvattenmodellering är ett användbart verktyg med flera olika tillämpningar. Resultatet av grundvattenmodellen kan presenteras överskådligt och användas som beslutsunderlag för fortsatt arbete. Grundvattenmodellen kan bland annat nyttjas som underlag för att kartlägga en vattentäkts tillrinningsområde inklusive möjligt vattenuttag, placering av uttagsbrunnar och infiltrationsbassänger, bedöma transporttider från deponier, underlag för kontrollprogram, möjliga scenarion vid eventuella olyckor m m. Grundvattenmodellen kan även vara värdefullt underlag vid upprättandet av en MKB.

»Affärsområden »Vattenhushållning »Undersökningsborrningar

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra