English Svenska

Prövning enligt miljöbalken

Affärsområden Vattenhushållning Prövning enligt miljöbalken

Vatten och Samhällsteknik har stor erfarenhet av prövningar enligt miljöbalken då det gäller olika vattenverksamheter. I stort sett allt arbete i vatten är så kallad vattenverksamhet. Som exempel på vattenverksamheter kan nämnas anläggning av vågbrytare, dammar, bryggor, vägtrummor, broar i vatten, erosionsskydd i vattendrag, muddring, rensning av vattendrag, dikning och annan markavvattning, uttag av vatten, sjöledningar, vattennivåreglering i sjöar samt bortledning av grundvatten för exempelvis bygga tunnlar. Utgångspunkten i miljöbalken är att vattenverksamheter kräver tillstånd från miljödomstolen, för vissa mindre verksamheter räcker det dock med en anmälan till Länsstyrelsen.


En prövning av tillstånd enligt miljöbalken är en process som innehåller ett antal obligatoriska steg. Ett samrådsunderlag skall upprättas och därefter skall samrådet utföras på ett korrekt sätt. När samrådet är slutfört skall en samrådsredogörelse upprättas. En tillståndsansökan skall upprättas vanligtvis bestående av tre delar, en juridisk del med yrkanden och förslag till villkor för verksamheten, en teknisk beskrivning samt en miljökonsekvensbeskrivning. Efter att ansökan lämnats in följer en skriftväxling som innebär kompletteringar och yttranden. Därefter kan ett beslut på den ansökta verksamheten erhållas. Handlar det om ett större ärende kan det krävas en huvudförhandling med Miljödomstolen före erhållet beslut. Vatten och Samhällsteknik har stor erfarenhet av och kan bistå i alla dessa steg prövningsprocessen.

»Affärsområden »Vattenhushållning »Prövning enligt miljöbalken

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra