English Svenska

Vattenförsörjning, grundvatten, ytvatten och vattenplanering

Affärsområden Vattenhushållning Grundvatten

I Sverige har vi generellt tillgång till ett mycket bra grundvatten både avseende tillgång och kvalitet. I vissa fall kan den naturliga grundvattenbildningen behöva förstärkning genom infiltration. Ytvatten är kanske den resurs som utsätts för störst påfrestningar avseende föroreningar. Föroreningar som kan spridas till såväl grundvatten som ut i haven. Ytvatten kan ses som en resurs för dricksvattenförsörjningen, normalt håller dock ytvattnet en lägre kvalitet än grundvatten och kräver mer behandling innan det går ut som dricksvatten.

Inom Vatten och Samhällsteknik kan vi utföra studier avseende lämpliga grund- och ytvattenförekomster såväl avseende utökning av befintliga vattentäkter som vid nylokalisering.


Erforderliga undersökningar och bedömningar avseende geohydrologi, riskbedömningar och förslag till skyddsområde samt tillståndsansökningar enligt miljöbalken ingår som en naturlig del i vårt arbete. Formerna för hur planering av våra vattenresurser ska skötas diskuteras mellan olika aktörer. Hur skall vi förvalta våra vattenresurser och dess värden, där vattnet ofta skär tvärs igenom såväl läns- som kommungränser och där olika intressen väger mot varandra. Klart är att planering av vattenresurser ska ske med avrinningsområden som avgränsning, vilket kräver samarbete över kommun- och länsgränser. Vi hjälper er gärna med att ta fram översiktplaner avseende vattenresurser såväl som planering inom specifika områden såsom dricksvattenförsörjningen.

»Affärsområden »Vattenhushållning »Grundvatten

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra