English Svenska

Deponier, sluttäckningsplaner och lakvattenbehandling

Vatten och Samhällsteknik har under många år arbetat med deponier, i vissa fall redan från anläggandet av deponin. Lagstiftning som tillkommit under senare år har inneburit att kraven på en deponi har skärpts. Det skall under deponin finnas en geologisk barriär och bottentätning som lever upp till vissa genomsläpplighets- och täthetskrav. Lakvatten som uppstår skall samlas in och tas om hand. När en yta är färdigdeponerad skall den förses med den sluttäckning enligt vissa krav.


Eventuell deponigas skall samlas in och nyttiggöras. För en deponi är det eftersträvansvärt att behandlingen av lakvatten kan ske lokalt för att minska belastning på de kommunala reningsverken. De lösningar för behandling av lakvatten som Vatten och samhällsteknik främst utformat har byggt på naturnära lösningar med luftade dammar, våtmarker, energiskog, översilningsytor m.m.

»Affärsområden »Avfallshantering »Sluttäckningsplaner

Vatten och Samhällsteknik AB | Kalmar 0480-615 00 | Jönköping 036-19 64 80 |   Produktion: Vibra